Algemene Voorwaarden
OrangePOS


Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden die door OrangePOS worden gebruikt
OrangePOS: OrangePOS.nl, gevestigd te Spadelaan 15, 7331 AK, Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 77102193.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen OrangePOS en Restaurant betreffende levering van goederen
of diensten.
Restaurant: iedere natuurlijke persoon, vennootschap of rechtspersoon die bij of via OrangePOS goederen of diensten
afneemt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding,
offerte en Overeenkomst die betrekking heeft op door OrangePOS te leveren en/of geleverde producten en diensten van
welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden
prevaleren boven en treden in de plaats van andere, van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van het Restaurant worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 - In het geval dat zowel deze Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Restaurant van
toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
2.3 - Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.4 – Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd,
zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2.5 – OrangePOS is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1 - Een Overeenkomst tussen OrangePOS en Restaurant komt niet eerder tot stand dan dat Restaurant de offerte
van OrangePOS getekend heeft geretourneerd, OrangePOS een e-mail van Restaurant heeft ontvangen waarin Restaurant
uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van
OrangePOS, Restaurant telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord
te zijn met het aanbod van OrangePOS dan wel wanneer OrangePOS (of een derde namens OrangePOS) met de uitvoering
van de Overeenkomst is begonnen.
3.2 – OrangePOS heeft te allen tijde het recht haar aanbod, aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 48 uren) na de
aanvaarding ervan te herroepen.
3.3 – OrangePOS is niet gehouden uitvoering te geven aan een Overeenkomst c.q. een geaccepteerde offerte als deze
is gebaseerd op een kennelijke verschrijving.
3.4 - Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden,
wordt daaronder tevens verstaan per e-mail.
3.5 - Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens
tegenbewijs.
3.6 - OrangePOS behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het verrichten van
diensten te weigeren.
3.7 - Een aanvaarding door Restaurant van een aanbod van OrangePOS, met daarin een vermelding van de
toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Restaurant (al dan niet met uitsluiting van deze
Algemene Voorwaarden), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van
Restaurant en/of de uitsluiting van de voorwaarden van OrangePOS inhoudt. OrangePOS wordt enkel gehouden aan een
Overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van Restaurant en/of de uitsluiting van de voorwaarden
van OrangePOS, indien OrangePOS daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 4 Ontbinding en beëindiging
4.1 - Restaurant is van rechtswege in verzuim indien enige verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden niet of niet tijdig wordt nagekomen.
4.2 - In geval van verzuim van Restaurant is OrangePOS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en
onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe
gerichte schriftelijke mededeling aan Restaurant en/of het door Restaurant eventueel aan OrangePOS verschuldigd
bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
4.3 - OrangePOS is bevoegd de Overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding of restitutie, met
onmiddellijke ingang te ontbinden indien Restaurant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen 
hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle
gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. OrangePOS zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes
5.1 - Alle aanbiedingen en offertes door OrangePOS, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en moeten worden
beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, ook indien in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
5.2 - Alle aanbiedingen en offertes vervallen na verloop van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
5.3 - Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen,
tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte
proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen van de specificaties komen derhalve niet voor
rekening en risico van OrangePOS.
5.4 – OrangePOS is niet gehouden uitvoering te geven aan enige aanbieding, offerte of Overeenkomst voor zover deze
berust op kennelijke verschrijvingen of kennelijke vergissingen. OrangePOS is in voornoemde situatie nimmer gehouden
enige schade te vergoeden.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 - OrangePOS spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De tussen OrangePOS en
Restaurant te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis. OrangePOS kan niet
garanderen dat de geleverde diensten en systeem te allen tijde ononderbroken zullen functioneren.
6.2 - Goederen gelden als geleverd, zodra OrangePOS de goederen bij Restaurant heeft afgeleverd of heeft laten
afleveren. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van Restaurant.
6.3 – Diensten gelden als geleverd, indien en zodra OrangePOS aan Restaurant heeft gemeld dat de diensten zijn
opgeleverd. Indien OrangePOS niet schriftelijk aan Restaurant heeft gemeld dat de diensten zijn opgeleverd, geldt dat
de diensten opgeleverd zijn op het moment dat de op te leveren dienst redelijkerwijs voldoen aan de eisen die
Restaurant daaraan mag stellen. De diensten gelden in ieder geval als opgeleverd indien Restaurant voor de eerste
keer gebruik maakt van de geleverde diensten.
6.4 - De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten of anderszins wordt door
OrangePOS steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch
zij zijn niet bindend. Genoemde termijnen worden nimmer aangemerkt als fatale termijn.
6.5 - Wijzigingen in de samenstelling van de Overeenkomst leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien Restaurant
haar order – op welke wijze dan ook - wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd..

Artikel 7 Prijzen
7.1 - Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of
inklaring van door OrangePOS aan Restaurant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen derhalve voor
rekening van Restaurant.
7.2 - De in de aanbiedingen van OrangePOS weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding
bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de
(order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is OrangePOS gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens deze bepaling tot prijsverhoging wordt
overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 30% van het totale overeengekomen bedrag, heeft Restaurant het
recht de Overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te
ontbinden.

Artikel 8 Betalingen
8.1 - Klanten van Restaurant hebben de mogelijkheid om bestellingen online af te rekenen. Deze betalingen worden
door OrangePOS wekelijks uitbetaald. Een uitbetaling omvat zoveel mogelijk de betalingen van zondag tot en met
zaterdag van de vorige week.
8.2 - OrangePOS is bij het uitbetalen afhankelijk van verschillende partijen, zoals banken, creditcardmaatschappijen,
Payment Service Providers en Currence. OrangePOS spant zich in om de uitbetalingen zo snel mogelijk te laten
verlopen, maar kan niet garanderen dat de betalingen op een bepaalde dag bij Restaurant op de bankrekening
staan.
8.3 - OrangePOS zorgt dat de uitbetalingen naar een door Restaurant opgegeven bankrekeningnummer worden
overgemaakt. Restaurant dient wekelijks te controleren of de uitbetalingen op het correcte bankrekeningnummer zijn
binnengekomen. Restaurant kan het bij OrangePOS bekende bankrekeningnummer inzien via het portaal van OrangePOS
(via: mijn.OrangePOS.nl -> Bestellingen -> Online betalingen).
8.4 - OrangePOS verrekent de openstaande facturen en kosten met de door Restaurant te ontvangen uitbetalingen.
Restaurant stemt in met deze verrekening. Restaurant is, onverminderd het voorgaande, gehouden op het eerste
verzoek van OrangePOS facturen middels overboeking per bank aan haar te voldoen.
8.5 - Restaurant kan OrangePOS verzoeken een bepaalde betaling terug te storten naar de klant. Dit verzoek dient
schriftelijk (e-mail) door Restaurant bij OrangePOS te worden ingediend. OrangePOS verrekent de teruggestorte betalingen
met de door Restaurant te ontvangen uitbetalingen.
8.6 - OrangePOS heeft het recht om openstaande facturen, kosten en teruggestorte betalingen middels automatische
incasso bij Restaurant te incasseren.
8.7 - Indien Restaurant van mening is dat een uitbetaling niet heeft plaatsgevonden, het uitbetaalde bedrag incorrect
is of een verrekening ten onrechte heeft plaatsgevonden, dient het OrangePOS hiervan binnen drie maanden na het
einde van de uit te betalen week op de hoogte te stellen. Na deze drie maanden vervalt de vordering van Restaurant.
8.8 – Op- en aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen dertig (30)
dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke
van een klacht binnen de hiervoor genoemde termijn gelden zij als geaccepteerd en vervallen alle vorderingen van
Restaurant ter zake van de betreffende facturen, nota’s of declaraties.
8.9 – Indien een creditcardbetaling door de betaler teruggevorderd wordt middels een chargeback wordt het
bestelbedrag gelijk een terugstorting verrekend met de betalingen van het restaurant. Restaurant gaat akkoord dat
eventuele chargebackkosten van de betaaldienstverlener (op het moment van schrijven: Mollie) bij het restaurant
in rekening worden gebracht. Op verzoek van restaurant kan betaalmethode “creditcard” gedeactiveerd worden.

Artikel 9 Garantie
9.1 - Indien door OrangePOS aan Restaurant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te
leveren werkzaamheden, diensten of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Restaurant kenbaar
maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan Restaurant geen beroep doen
op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
9.2 - Indien een beroep op garantie van Restaurant gegrond zou zijn, zal OrangePOS de te leveren producten,
werkzaamheden of diensten -naar de keuze van OrangePOS- herstellen dan wel alsnog leveren zoals
overeengekomen.
9.3 - Alle eventuele garantieverplichtingen van OrangePOS vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten
aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde
zaken door Restaurant of door Restaurant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten
komende oorzaken zoals bijvoorbeeld val-, brand- of waterschade, of indien Restaurant of een derde zonder
toestemming van OrangePOS wijzigingen in de door OrangePOS geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten
aanbrengen.

Artikel 10 Reclamaties
10.1 - Eventuele klachten over een door OrangePOS geleverd product of een door OrangePOS geleverde dienst, dienen
terstond door Restaurant aan OrangePOS schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na
levering van de producten of diensten zijn verstreken, kan door Restaurant niet meer gerechtvaardigd worden
gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar
zou zijn geweest. In dat geval moet Restaurant OrangePOS, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan Restaurant bekend
is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
10.2 - Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is OrangePOS niet verplicht retourzendingen van Restaurant te
accepteren. Ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door OrangePOS van de door
Restaurant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft
berusten bij Restaurant, totdat de producten door OrangePOS zijn gecrediteerd. Indien Restaurant zonder schriftelijke
instemming producten retour zendt aan OrangePOS, is Restaurant gehouden alle kosten, waaronder de kosten van
OrangePOS, die hieruit voortvloeien aan OrangePOS te voldoen.
10.3 - Indien Restaurant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep
vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft OrangePOS het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en
herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij Restaurant in rekening te brengen conform haar
gebruikelijke tarieven.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle door OrangePOS geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van OrangePOS, zolang Restaurant niet
heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door OrangePOS aan Restaurant krachtens deze of enige andere (al dan niet
toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde overeenkomsten ten behoeve van Restaurant
verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals
(maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke, boetes en gerechtelijke kosten.
11.2. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele
vordering van OrangePOS onder eigendomsvoorbehoud op Restaurant openstaat, maar ziet ook op toekomstige
vorderingen.
11.3. Restaurant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van OrangePOS te bewaren.
11.4. Alle zaken die OrangePOS aanwijst en waarvan OrangePOS middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij
zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht
van OrangePOS afkomstig te zijn.
11.5. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de
desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De
(buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de
factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
11.6. Restaurant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom
daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk
over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de
klant plaatsvindt.
11.7. Wanneer aan Restaurant surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement
wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
11.8 - Indien Restaurant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens OrangePOS tekort schiet of OrangePOS
goede grond heeft te vrezen dat Restaurant in die verplichtingen tekort zal schieten, is OrangePOS gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Restaurant zal medewerking verlenen en OrangePOS
te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter
uitoefening van de rechten van de OrangePOS.

Artikel 12 Onderhoud
12.1 – OrangePOS garandeert niet dat de geleverde diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn zonder storingen of
onderbrekingen. In voorkomend geval kan sprake zijn van ongeplande downtime en/of onverwachte
onderbrekingen ten gevolge van interne of externe storingen.
12.2 - OrangePOS behoudt zich het recht voor diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud
noodzakelijk acht. Restaurant erkent dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de
diensten kan veroorzaken. OrangePOS spant zich in om Restaurant zoveel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen
indien OrangePOS voornemens is onderhoud te verrichten aan de geleverde diensten en wanneer dit onderhoud leidt
tot een onderbreking in de verlening van de diensten.
12.3 – Restaurant kan in geen geval aanspraak maken op enige (schade)vergoeding ten gevolge van
onderbrekingen in de dienstverlening van OrangePOS ten gevolge van een storing.

Artikel 13 Overmacht
13.1 - In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is OrangePOS naar eigen keuze gerechtigd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te
schorten zonder dat Restaurant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
13.2 - Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OrangePOS geen invloed kan
uitoefenen, maar waardoor OrangePOS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer
verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van OrangePOS of van derden waarvan OrangePOS op enige
wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot,
storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen,
ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement
of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen,
weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd,
elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende
gezondheidsklachten of overlijden van key personel van OrangePOS.
13.3 - OrangePOS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat OrangePOS haar verbintenis had moeten nakomen.
13.4 - Indien OrangePOS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is Restaurant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
Overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 – OrangePOS is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken inof aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het
tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige
daad, zowel bij Restaurant als bij derden. Tevens is OrangePOS niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door
OrangePOS in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
14.2 - OrangePOS is met name niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste beschrijvingen, prijzen,
openingstijden, bezorggebieden, acties, kortingen, kortingscodes en spaarkaarten et cetera. Door Restaurant
verzochte wijzigingen dienen na uitvoering door OrangePOS te worden gecontroleerd door Restaurant.
14.3 - Indien OrangePOS wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van
gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar
aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
14.4 - In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering.
14.5 - In geval van aansprakelijkheid is OrangePOS uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van OrangePOS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan OrangePOS
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Restaurant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
14.6 - OrangePOS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst,
gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke
nakoming van een herstelverplichting.
14.7 - Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet
in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van OrangePOS of haar
leidinggevende ondergeschikte(n).
14.8 - Indien Restaurant in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Restaurant
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van OrangePOS daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet
uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
14.9 - Indien OrangePOS zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd, plaatst, is Restaurant verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade
optreedt aan deze zaken, is Restaurant altijd aansprakelijk voor deze schade.
14.10 - Restaurant zal OrangePOS vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de
uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van OrangePOS daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening van Restaurant.
14.11 - De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 9.
14.12 - Indien de applicatie van OrangePOS niet langer dan 48 uur niet bereikbaar is, heeft Restaurant het recht om de
Overeenkomst per direct op te zeggen. OrangePOS zal deze opzegging binnen 24 uur verwerken. De
abonnementskosten van de lopende maand zullen door OrangePOS gerestitueerd worden.
14.13 – Bij berekening van het onder 14.5 & 14.6 genoemde aantal uren wordt uitgegaan van kantooruren.
Weekend- en feestdagen worden niet meegerekend.

Artikel 15 Gegevens van derden
15.1 - Indien Restaurant een koppeling met een derde partij wenst, heeft OrangePOS het recht om de bestellingen die
via de derde partij binnenkomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst op te slaan.
15.2 - Indien Restaurant een bestelling handmatig invoert, heeft OrangePOS het recht om deze bestelling op zijn server
op te slaan.
15.3 - OrangePOS slaat de gegevens van klanten van Restaurant op in een klantenbestand. Dit klantenbestand wordt
door OrangePOS uitsluitend gebruikt voor administratieve en technische zaken om uitvoering te geven aan de
Overeenkomst. Geanonimiseerde data wordt tevens ingezet voor statistieken, in lijn met het privacybeleid van
OrangePOS.

Artikel 16 Intellectueel eigendom
16.1 – Restaurant verleent aan OrangePOS een niet-exclusief, royaltyvrij, sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur
van de Overeenkomst om het naam, de logo en overige rechten van intellectuele eigendom van Restaurant te
gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
16.2 - Restaurant staat er jegens OrangePOS voor in dat Restaurant volledig gerechtigd en bevoegd is om het door
hem aangeleverde auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken en door OrangePOS te laten gebruiken conform het
in lid 1 van dit artikel geformuleerde gebruiksrecht en vrijwaart OrangePOS ter zake van het voorgaande. .
16.3 - Restaurant verzekert dat publicatie van de door hem geleverde illustratie(s) geen inbreuk maakt op het
auteursrecht of enig ander recht van een derde en, voor zover de illustraties uit een of meer portretten bestaan, dat
toestemming van de geportretteerde(n), voor zover wettelijk vereist, is verleend. Indien Restaurant niet de
benodigde toestemming van een derde heeft verkregen, zal Restaurant dit bij levering aan OrangePOS schriftelijk
melden en verbindt hij zich om de feiten te melden die van belang kunnen zijn om te beoordelen of toestemming
alsnog is vereist.
16.4 - Restaurant is verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Restaurant en/of OrangePOS
betreffende de inhoud van het werk, op grond van een inbreuk op het auteursrecht (en/of enig nader recht van
intellectuele eigendom) en vrijwaart OrangePOS ter zake.

Artikel 17 Domeinnaam
17.1- Indien Restaurant ervoor kiest om de registratie van een domeinnaam via OrangePOS te laten verlopen, kan
OrangePOS ervoor kiezen om de domeinnaam op zijn naam te laten registeren. Restaurant blijft echter te allen tijde
rechthebbende en houder van de domeinnaam. OrangePOS beheert de domeinnaam omwille van technische en
administratieve redenen.

Artikel 18 Samenwerkingen en koppelingen
18.1 OrangePOS biedt koppelingen aan met verschillende bestelplatforms en kassasystemen. Indien het restaurant
gebruik maakt van een dergelijke koppeling is het restaurant zelf verantwoordelijk voor eventuele noodzakelijke
verwerkersovereenkomsten in lijn met de wet AVG indien persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Artikel 19 Verwerkersovereenkomst
19.1 – Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden gaat het Restaurant tevens akkoord met de
Verwerkersvoorwaarden c.q. Verwerkersovereenkomst in Bijlage 1. Deze Verwerkersvoorwaarden zijn integraal
onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht
20.1 - Op een met OrangePOS gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse
wetgeving en verdragen waaronder het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
20.2 - Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst
voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin OrangePOS is gevestigd.

Neem in het geval van vragen en / of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact op met
OrangePOS via info@OrangePOS.nl of 055 – 303 56 00.